સુપ્રિમ કોર્ટે ઠેરવેલ છે કે એકઝીકયુટીવ મેજીસ્ટ્રેટ પોલીસને એફ.આઈ.આર. નોંધવા માટે આદેશ ન આપી શકે.

28 Dec 2018

Mkwr«{ fkuxuo Xuhðu÷ Au fu yufÍefÞwxeð{uSMxÙux Ãkku÷eMkLku yuV.ykE.ykh. LkkUÄðk {kxu ykËuþ Lk ykÃke þfu.

          Lk{Lk®Mkn WVuo Lk{Lk «íkkÃk®Mkn LkkfuMk{kt Lkk{Ëkh Mkwr«{ fkuxo îkhk WÕ÷u¾ fhðk{kt ykÔÞku Au fu yufÍefÞwxeð{uSMxÙux ÃkkMku VkusËkhe fkÞoherík yrÄrLkÞ{-1973 yLkwMkkh Ãkku÷eMkLkuyuV.ykE.ykh. LkkUÄðk fu íkÃkkMk fhðk {kxu ykËuþ ykÃkðkLkk yrÄfkhku LkÚke.

yk fuMkLke nrffíkku Lke[u {wsçk Au:-

          yk fuMkLkk Mkk{kðk¤k Lkt. 4 su yufrðãkÚkeo Au íkuLku yufÍefÞwxeð {uSMxÙux Mk{ûk VrhÞkË LkkUÄðkíkk fÌkw níkw fu ykfuMkLkk yhsËkh (yux÷u fu yÃke÷ fhLkkh) yu AuíkhÃkªze íkÚkk ¾kuxe hswykík îkhk çkËEhkËkÚkeMkk{kðk¤k yLku yLÞ rðãkÚkeoykuLku íkuykuLke y{kLÞ þiûkrýf MktMÚkk{kt Ëk¾÷kufhkÔÞku níkku. yufÍefÞwxeð {uSMxÙuxu LkkUÄkÞu÷ VrhÞkË Mkk{u fkÞoðkne fhíkkÃkku÷eMk Lku yuV.ykE.ykh. LkkUÄðkLkku ykËuþ ykÃku÷.

          yhsËkh rðYØ VkusËkhe fkÞoðkne hË fhðkELfkh fhðkÚke yk yÃke÷ fhu÷ Au, yhsËkh îkhk sýkðu÷ fu íkuykuyu AºkÃkíke MkknwS{nkhks ÞwrLkðMkeoxe ÃkkMkuÚke ºký ð»koLkk fkÞËkLkk yÇÞkMk ¢{ (Law Course){kxu fkuEÃký «fkhLkku ðktÄku Lk nkuðkLkw «{kýÃkºk (Lkku-ykuçsufþLk MkxeoVefux)íkÚkk fkÞËuMkh {kLÞíkk (yuVe÷eyuþLk) {u¤ðu÷, WÃkhktík{kt Yk.3,Ãk0,000/- Lke hf{Ãký çkkh fkWLMke÷ ykuV EÂLzÞk Lku s{k fhkðu÷ yLku ÃkhðkLkøke {kxu hkn Ãký òuEníke. ðÄw{kt yhsËkhu sýkðu÷ fu yLkuf rðãkÚkeoyku yu yk nrffíkkuLke òý nkuðkAíkkt Ëk¾÷ku ÷eÄu÷.

          sÞkhu çkeS çkksw Mkk{kðk¤kLkk ðfe÷©eyurðÃkheík Ë÷e÷ku fhíkk sýkðu÷ fu, yhsËkhyu AuíkhÃkªze íkÚkk ¾kuxe hswykík îkhk çkËEhkËkÃkqðof «ríkðkËe íku{s yLÞ fux÷kf rðãkÚkeoykuLku Ëk¾÷ku ÷uðk {kxu ¾kuxe heíku«¼krðík fhu÷f.

Lkk{Ëkh fkuxo Mk{ûk «kÚk{ef {wáku :-

          çkÒku ÃkûkkuLku Mkkt¼éÞk çkkË Lkk{Ëkhfkuxo Mk{ûk «kÚk{ef «§ Lke[u {wsçk níkku :-

          þwt yufÍefÞwxeð {uSMxÙux VkusËkhefkÞoherík yrÄrLkÞ{-1973 yLkwMkkh Ãkku÷eMkLku yuV.ykE.ykh. LkkUÄðk çkkçkík ykËuþykÃkðkLke Mk¥kk Ähkðu Au ?

Lkk{Ëkh fkuxoLkwt yð÷kufLk :-

          Lkk{Ëkh fkuxo yð÷kufLk fhu÷ fuVkusËkhe fkÞoherík yrÄrLkÞ{Lke f÷{-190 nuX¤ sÞwze~Þ÷ {uSMxÙux íku{Lke Mk{ûkfhu÷ VrhÞkË yÚkðk íkku Ãkku÷eMk heÃkkuxo îkhk økwLnku æÞkLk{kt ÷E þfu yLkuVkusËkhe fkÞoherík yrÄrLkÞ{-1973 Lke f÷{ 1Ãk6(3) Lkk nuX¤ íkÃkkMk, íku{sÃkku÷eMkLku yuV.ykE.ykh. LkkUÄðk {kxu ykËuþ ykÃkðkLke Mk¥kk Ähkðu Au yLkuVkusËkhe fkÞoherík yrÄrLkÞ{ {wsçk yufÍefÞwxeð {uSMxÙux ÃkkMku ykðe fkuE «fkhLkeMk¥kk nkuíke LkÚke.

          ðÄw{kt Lkk{Ëkh fkuxou sýkðu÷ fuyufÍefÞwxeð {uSMxÙux ßÞkt ðneðxe nfw{íkLkku {wáku nkuE íÞkt ðneðxe íkÃkkMk fhkððkLkkuykËuþ ykÃkðkLke Mk¥kk Ähkðu Au íkÚkk yk fuMk{kt Mkk{kðk¤k Lkt.4 ÃkkMku Ãkku÷eMkyÚkðk íkku sÞwze~Þ÷ {uSMxÙux Mk{ûk VrhÞkË LkkUÄkððkLkk rðfÕÃkku Ãký WÃk÷çÄníkk.

Lkk{Ëkh fkuxoLkwt ss{uLx :-

          Lkk{Ëkh fkuxo yk yÃke÷Lku ÃkhðkLkøkeykÃkíkk fnu÷w fu.

          “VkusËkhe fkÞoherík yrÄrLkÞ{-1973 Lkef÷{ 48h yLkwMkkh yLku çkÒku ÃkkxeoLkk rník æÞkLk{kt ÷uíkk y{ku nuíkw Ãkqðof ykfuMkLke økwýð¥kk æÞkLk{kt ÷uíkk LkÚke yLku Mkk{kðk¤k Lkt. 4 îkhk fhu÷ yhSVkusËkhe fkÞoherík yrÄrLkÞ{-1973 nuX¤ ÞkuøÞ yrÄfkhe (Mk¥kkrÄfkhe) yÚkðk íkkuVkuh{ îkhk æÞkLk{kt ÷uðkLke sYh Au. yk fkhýkuMkh fhu÷ yuV.ykE.ykh. WÃkh {wsçkykÃku÷ AwxAkx MkkÚku háçkkík÷ Xuhððk{kt ykðu Au.”


Recent Blogs