સર્વોચ્ચ અદાલતે ઈજાગ્રસ્ત વ્યકિતએ ક્રી.પ્રો.કોડની કલમ-૧૬૧ હેઠળ આપેલા નિવેદનને ભારતીય પુરાવા અધિનિયમની કલમ-૩ર હેઠળ મૃત્યુના કિસ્સામાં મરણોન્મુખ નિવેદન ગણી શકાય તેવુ પુનઃઉચ્ચારણ કર્યુ.

26 Dec 2018


Recent Blogs